I’m after lunch

„Jestem po obiedzie” w jęz. angielskim to nie I’m after lunch.  Używa się konstrukcji w czasie Present Perfect – I’ve already had dinner. Zwrot be after something znaczy „ścigać coś/kogoś”

Have you had your breakfast yet?
The police are after the criminal.