Grammar and vocabulary exercises

Present Simple

Present Continuous

Present Perfect

Past Simple

Past Continuous

Past Perfect

Future Simple

Mixed tenses [Past Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous]

Going to

Zero conditional (zerowy tryb warunkowy) nowość

First Conditional (pierwszy tryb warunkowy)

Second Conditional (drugi tryb warunkowy)

Third Conditional (trzeci tryb warunkowy)

Irregular verbs

Comparative and superlative adjectives (przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym)

Gerunds and infinitives (czasowniki zakończone na -ing oraz bezokoliczniki)

Used to do and be used to doing sth (konstrukcje used to)

Prefer and would rather

Wish (type 1) and wish (type 2) (konstrukcje wish)

Must and can

Articles a/an/the

Countable and uncountable nouns, some & any (rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, some i any)

Who and which

Prepositions (przyimki)

Prepositions of place (przyimki miejsca)

Interrogative pronouns (zaimki pytające)

Possessive adjectives and pronouns (przymiotniki i zaimki dzierżawcze)

Object pronouns (zaimki dopełnieniowe)

Adverbs

Adverbs of frequency (przysłówki częstotliwości)

Forming new words (słowotwórstwo)

nowość Prefixes and suffixes (przedrostki i przyrostki)

nowość Phrasal verbs

Reklamy